SOW (Statement of Work) là một tài liệu quan trọng trong quản lý dự án, xác định rõ ràng phạm vi công việc, các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của một dự án hoặc nhiệm vụ. Nó cung cấp một lộ trình rõ ràng về những gì cần phải hoàn thành, cách thực hiện và thời gian hoàn thành, giúp đảm bảo sự nhất quán và minh bạch trong quá trình thực hiện dự án.

SOW đóng vai trò trung tâm trong việc xác định mục đích và mục tiêu của dự án, phạm vi công việc và nhiệm vụ cần thực hiện, phân bổ trách nhiệm cho các bên liên quan, đặt ra các mốc thời gian và tiêu chuẩn hiệu suất để đánh giá tiến độ, cũng như xác định các quy trình kiểm soát để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách cung cấp một ngôn ngữ chung cho tất cả các bên liên quan, SOW giúp cải thiện giao tiếp, ngăn ngừa tranh chấp, tăng cường khả năng theo dõi và tối ưu hóa phân bổ tài nguyên. Cùng Liên minh OK VIP phân tích trong bài sau.

Khái niệm về SOW

Để hiểu rõ khái niệm SOW hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa và vai trò ứng dụng vào công việc

Định nghĩa SOW

SOW (Statement of Work) là một tài liệu chính thức mô tả chi tiết phạm vi công việc, các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của một dự án hoặc nhiệm vụ. Nó cung cấp một lộ trình rõ ràng về những gì cần phải hoàn thành, cách thực hiện và thời gian hoàn thành.

Vai trò của SOW

SOW đóng vai trò quan trọng trong quản lý dự án, giúp:

 • Xác định mục đích và mục tiêu rõ ràng của dự án.
 • Mô tả chính xác các nhiệm vụ và hoạt động cần được thực hiện.
 • Phân bổ trách nhiệm và quyền hạn cho các bên liên quan.
 • Đặt ra các mốc thời gian và tiêu chuẩn hiệu suất để đánh giá tiến độ.
 • Giảm rủi ro bằng cách làm rõ phạm vi dự án và trách nhiệm.
Khái niệm, định nghĩa và vai trò của SOW
Khái niệm, định nghĩa và vai trò của SOW

Tầm quan trọng của SOW

 • Cải thiện giao tiếp và sự hiểu biết: cung cấp một ngôn ngữ chung để tất cả các bên liên quan có sự hiểu biết nhất quán về dự án, giúp cải thiện giao tiếp và tránh hiểu lầm.
 • Ngăn ngừa tranh chấp: Bằng cách xác định rõ ràng các kỳ vọng và trách nhiệm, SOW giúp giảm nguy cơ xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan.
 • Tăng cường khả năng theo dõi: SOW cho phép theo dõi tiến độ dự án theo các mốc thời gian và mục tiêu đã định, giúp chủ động kiểm soát rủi ro và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn.

Một ví dụ điển hình về SOW là khi một công ty muốn phát triển một ứng dụng di động mới. SOW sẽ mô tả chi tiết các yêu cầu về tính năng, giao diện người dùng, tính năng bảo mật, các nền tảng hỗ trợ, và thời hạn hoàn thành dự án. Nó cũng sẽ xác định rõ trách nhiệm của nhà phát triển ứng dụng, nhóm kiểm thử và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Xem Thêm: Khái niệm lead Time? ý nghĩa và vai trò

Các yếu tố cần có trong một SOW

Một SOW toàn diện nên bao gồm các yếu tố sau:

 • Giới thiệu: Phần giới thiệu tóm tắt mục đích và mục tiêu của SOW, cung cấp bối cảnh và lý do tại sao dự án này được thực hiện.
 • Phạm vi: Mô tả chi tiết về các nhiệm vụ, hoạt động và mục tiêu cần đạt được trong dự án. Phần này nên bao gồm cả các sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng cần cung cấp.
 • Trách nhiệm: Xác định rõ ràng trách nhiệm của từng bên liên quan trong dự án, bao gồm chủ sở hữu dự án, nhà thầu, nhà cung cấp và các bên khác (nếu có).
 • Mốc thời gian: Đặt ra các mốc thời gian thực tế để hoàn thành các nhiệm vụ và toàn bộ dự án, bao gồm cả các điểm kiểm tra tiến độ và giai đoạn quan trọng.
 • Tiêu chuẩn hiệu suất: Thiết lập các biện pháp đánh giá hiệu suất để theo dõi tiến độ và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.
 • Quy trình kiểm soát: Mô tả các quy trình để theo dõi, đánh giá và kiểm soát tiến độ dự án, cũng như cách xử lý các thay đổi hoặc vấn đề phát sinh.
 • Chấp thuận: Bao gồm chữ ký của tất cả các bên liên quan xác nhận sự đồng ý của họ với các điều khoản của SOW.

Ví dụ về cấu trúc SOW

Một SOW cho dự án phát triển ứng dụng di động có thể có cấu trúc như sau:

 1. Giới thiệu
 2. Phạm vi
  • Tính năng và yêu cầu chức năng
  • Giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng
  • Yêu cầu về hiệu suất và tính bảo mật
  • Nền tảng và thiết bị hỗ trợ
 3. Trách nhiệm
  • Nhóm phát triển
  • Nhóm kiểm thử
  • Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
  • Chủ sở hữu dự án
 4. Mốc thời gian
  • Giai đoạn phát triển
  • Giai đoạn kiểm thử
  • Giai đoạn triển khai
 5. Tiêu chuẩn hiệu suất
  • Thử nghiệm tính năng
  • Thử nghiệm hiệu suất
  • Thử nghiệm tính bảo mật
 6. Quy trình kiểm soát
  • Báo cáo tiến độ
  • Quản lý thay đổi
  • Giải quyết vấn đề
 7. Chấp thuận

Cách thực hiện kiểm soát SOW

Cách thực hiện kiểm soát SOW
Cách thực hiện kiểm soát SOW

Kiểm soát SOW liên quan đến việc theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu suất và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án. Dưới đây là một số cách tiếp cận để thực hiện kiểm soát SOW hiệu quả:

Theo dõi tiến độ

 • Thiết lập các cuộc họp định kỳ để báo cáo tiến độ và xem xét các vấn đề phát sinh.
 • Sử dụng công cụ quản lý dự án để theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ và hoạt động.
 • Đối chiếu tiến độ thực tế với các mốc thời gian trong SOW để xác định bất kỳ sự chậm trễ nào.

Đánh giá hiệu suất

 • Áp dụng các biện pháp đánh giá hiệu suất đã được xác định trong SOW, chẳng hạn như thử nghiệm chất lượng, kiểm tra tính năng và đánh giá hiệu suất.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu hiệu suất để xác định bất kỳ vấn đề nào và đưa ra hành động khắc phục.
 • Đánh giá sự tuân thủ với các tiêu chuẩn và quy trình đã được xác định trong SOW.

Quản lý rủi ro

 • Xác định và theo dõi các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.
 • Đánh giá tác động và khả năng xảy ra của các rủi ro để ưu tiên hành động giảm thiểu rủi ro.
 • Xây dựng kế hoạch đối phó rủi ro để giảm thiểu tác động nếu rủi ro xảy ra.

Quản lý thay đổi

 • Thiết lập một quy trình quản lý thay đổi để xem xét và phê duyệt bất kỳ thay đổi nào đối với phạm vi, mốc thời gian hoặc yêu cầu trong SOW.
 • Đánh giá tác động của các thay đổi đề xuất và điều chỉnh kế hoạch dự án phù hợp.
 • Ghi lại và truyền đạt các thay đổi đã được phê duyệt cho tất cả các bên liên quan.

Ví dụ về kiểm soát SOW

Trong một dự án xây dựng tòa nhà việc kiểm soát SOW có thể bao gồm:

 • Tổ chức các cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và tình trạng của các hoạt động xây dựng.
 • Sử dụng phần mềm quản lý dự án để theo dõi tiến độ thực tế so với lịch trình đã đặt ra trong SOW.
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng và vật liệu đã được xác định.
 • Xác định và giám sát các rủi ro tiềm ẩn như chậm trễ giao hàng, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc thiếu nhân lực.
 • Thiết lập một quy trình quản lý thay đổi để xem xét và phê duyệt bất kỳ thay đổi nào đối với thiết kế, vật liệu hoặc lịch trình xây dựng được đề xuất.
 • Ghi lại và truyền đạt các thay đổi đã được phê duyệt cho tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà thầu, chủ đầu tư và đội ngũ quản lý dự án.

Bằng cách thực hiện kiểm soát SOW một cách hiệu quả, các bên liên quan có thể dễ dàng theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu suất và giải quyết kịp thời bất kỳ vấn đề nào phát sinh, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách và đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

Tìm hiểu: các kỹ năng mềm cần thiết 

Thành phần cơ bản của một SOW

Thành phần cơ bản của SOW
Thành phần cơ bản của SOW

Một SOW toàn diện nên bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 • Tổng quan dự án : Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án, bao gồm bối cảnh, mục đích và mục tiêu chính.
 • Phạm vi công việc: Mô tả chi tiết về phạm vi công việc của dự án, liệt kê tất cả các nhiệm vụ, hoạt động và sản phẩm cuối cùng cần được thực hiện.
 • Yêu cầu và tiêu chuẩn: Xác định các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định mà dự án phải tuân thủ, bao gồm yêu cầu về chất lượng, an toàn, bảo mật và các tiêu chuẩn ngành khác.
 • Trách nhiệm và vai trò: Phân công trách nhiệm và vai trò cụ thể cho các bên liên quan trong dự án, bao gồm chủ sở hữu dự án, nhà thầu, nhà cung cấp và các bên khác.
 • Lịch trình và mốc thời gian: Đặt ra lịch trình và các mốc thời gian quan trọng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ và giai đoạn của dự án.
 • Nguồn lực và ngân sách: Ước tính và phân bổ các nguồn lực cần thiết như nhân lực, vật liệu và tài chính để thực hiện dự án.
 • Quản lý rủi ro và thay đổi: Mô tả các quy trình và biện pháp để quản lý rủi ro, xử lý thay đổi và giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.
 • Tiêu chuẩn chấp nhận: Xác định các tiêu chuẩn chấp nhận để đánh giá việc hoàn thành các nhiệm vụ và dự án, bao gồm các tiêu chí về chất lượng, hiệu suất và tính phù hợp.
 • Phê duyệt và chữ ký: Phần cuối cùng của SOW bao gồm chữ ký và phê duyệt của tất cả các bên liên quan, xác nhận sự đồng ý với nội dung của SOW.

Ví dụ về thành phần của SOW

Trong một dự án phát triển phần mềm, SOW có thể bao gồm các thành phần sau:

 1. Tổng quan dự án
  • Mô tả về loại phần mềm cần được phát triển và mục đích sử dụng của nó.
 2. Phạm vi công việc
  • Liệt kê các tính năng và chức năng chính của phần mềm.
  • Mô tả yêu cầu về giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
  • Xác định các nền tảng và thiết bị hỗ trợ.
 3. Yêu cầu và tiêu chuẩn
  • Yêu cầu về hiệu suất, tính bảo mật và khả năng mở rộng.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
 4. Trách nhiệm và vai trò
  • Nhóm phát triển phần mềm.
  • Nhóm kiểm thử và đảm bảo chất lượng.
  • Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và triển khai.
 5. Lịch trình và mốc thời gian
  • Mốc thời gian cho giai đoạn phân tích yêu cầu.
  • Mốc thời gian cho giai đoạn phát triển và kiểm thử.
  • Mốc thời gian cho giai đoạn triển khai và bàn giao.
 6. Nguồn lực và ngân sách
  • Ước tính nhân lực cần thiết cho các vai trò khác nhau.
  • Ngân sách cho phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng cần thiết.
 7. Quản lý rủi ro và thay đổi
  • Quy trình quản lý rủi ro và xử lý vấn đề.
  • Quy trình quản lý thay đổi yêu cầu và phạm vi.
 8. Tiêu chuẩn chấp nhận
  • Tiêu chuẩn chấp nhận về chức năng và hiệu suất.
  • Tiêu chuẩn chấp nhận về tính bảo mật và khả năng mở rộng.
 9. Phê duyệt và chữ ký
  • Chữ ký của chủ sở hữu dự án, nhà phát triển và các bên liên quan khác.

Những thông tin trên chắc hẳn đã giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về SOW. Cùng theo dõi cẩm nang okvip để không bỏ lỡ những thông tin kì thú của chúng tôi nhé.